Acord De Govern a L’Ajuntament Del Vendrell: Mandat 2015-2019

Aquests els acords signats pel PSC / Progressistes del Vendrell, CiU i ERC. Falta veure com es traduiran i compliran en la realitat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els resultats de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015 configuren un consistori amb una àmplia presència de forces polítiques i un repartiment equilibrat de regidors. Aquesta circumstància ens obliga a tots, amb igual responsabilitat, a consensuar els punts programàtics que assegurin la governabilitat de l’Ajuntament en els propers quatre anys. Aquesta responsabilitat recau, en primer lloc, en la força política més votada, però és extensible a tots els partits amb representació al consistori. L’equilibri en el pes polític dels diferents grups municipals ens emplaça perquè l’acció de govern es consensuï i vinculi amb el màxim de forces possibles, tant del govern com de l’oposició, perquè d’aquesta manera pugui respondre a la voluntat política expressada per una majoria de la ciutadania.

Els problemes econòmics i socials actuals determinen que l’acció de govern passi per garantir la qualitat i la sostenibilitat dels serveis públics que presta l’Ajuntament, que són la base de l’estat del benestar. Igualment, la protecció social, l’impuls de l’activitat econòmica. les polítiques actives d’ocupació i la millora educativa han de ser prioritàries, amb l’objectiu de superar la crisi i les desigualtats creades per aquesta. Recuperar la confiança de Ia ciutadania en les institucions polítiques passa, d’una banda, per facilitar la participació directa
ciutadana en la governabilitat i, per l’altra, per millorar la transparència per fer-ho possible. Això requerirà crear els instruments, els canals i els fòrums necessaris perquè els partits polítics, tant al govern com a l’oposició, i la ciutadania puguin participar directament en l’elaboració de les propostes i en la presa de decisions.

Les forces polítiques que assumeixen el repte de formar govern, en la seva majoria partidàries de la independència, es comprometen, en l’àmbit de les competències municipals i mantenint la seva autonomia i la dels seus regidors en tot allò que excedeixi l’administració local, a superar els problemes econòmics i socials, modernitzar l’Ajuntament i impulsar el progrés social del
Vendrell.

Per últim, el govern municipal està obert a la participació i la col·laboració dels grups municipals de l’oposició, per la qual cosa es crearan els mecanismes necessaris per afavorir-les. En tot moment, els grups que participin en la governabilitat de l’Ajuntament hauran de respectar els principis democràtics fonamentals, treballar en favor de la convivència i acceptar tota la diversitat social i cultural del Vendrell.

ACCIÓ DE GOVERN

1

Per tal de millorar l’eficàcia i l’eficiència de l’administració municipal, s’establirà una nova organització de l’Ajuntament seguint un model gerencial, amb una àrea de serveis generals i unes àrees operatives encapçalades per un tinent d’alcalde i un tècnic coordinador.

Els tècnics coordinadors d’àrea es proveiran mitjançant promoció interna entre el personal de la corporació.

2

La Junta de Govern estarà formada per Falcalde i sis regidors més, sens perjudici de l’assistència, quan sescaigui, d’altres membres del consistori o personal de l’Ajuntament.

Els acords de la Junta de Govern seran per consens dels seus membres.

3

L’acció del govern per a aquest mandat, amb la concreció dels acords d’aquest pacte de govern. es recollirà en un Pla d’Acció Municipal (PAM) que s’elaborarà i es farà públic abans del 31 de desembre de 2015, coincidint amb la tramitació del proper pressupost municipal.

4

Es continuarà amb la simplificació orgànica de l’Ajuntament i simpulsarà l’administració electrónica, la finestreta única i els canals de participació i d’informació a partir d’apps de mòbils, amb una major interacció a les xarxes socials. l’objectiu és aconseguir la tramitació i la resolució ràpida de les llicències i els permisos municipals.

Es crearà l’Oficina de Control de convenis, contractes i concessions per millorar els serveis públics prestats per gestió indirecta.

A més de les delegacions de l’Alcaldia en regidors del govern. també es podran establir formes de col-laboració per temes específics amb altres regidors del consistori.

5

S’aprovarà el Reglament de participació ciutadana i es preveurà la convocatòria de consultes ciutadanes dins del marc de la Llei de Consultes, també per als temes del pressupost municipal. Aquest Reglament haurà d’incorporar la constitució d’Assemblees Municipals Obertes (AMO) sobre els diferents àmbits de competència municipal o territorial, el programa de participació Regidor 22 per portar directament al Ple de l’Ajuntament iniciatives ciutadanes, la publicació al web de l’Ajuntament de totes les subvencions, ajudes i beneficiaris (sempre d’acord amb la Llei de Protecció de Dades Personals) i la creació de la figura del Defensor del Ciutadà. Hi haurà un nou departament de l’Ajuntament que vetllarà pel bon funcionament de l’administració local i pel respecte dels drets de tots els ciutadans. La persona designada ho serà per consens.

6

L’equip de govern de l’Ajuntament del Vendrell ratificarà la declaració favorable del dret a decidir, que es va aprovar en la sessió del dia 25 de febrer de 2014. La proposta de ratificació s’inclourà en l’ordre del dia del primer plenari que s’efectuï després del ple en el qual s’acordi l’organització de l’Ajuntament.

Els regidors de l’equip de govern partidaris de la independència proposaran en el Ple, en el moment que considerin adient, la proposta d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). EI resultat de la votació, a favor o en contra, determinarà la posició del govern de l’Ajuntament i el comprometrà a actuar amb absoluta lleialtat a la voluntat majoritària del consistori.

7

En la confecció de les properes ordenances fiscals, s’aplicaran reduccions en els tributs, taxes municipals, impostos I preus públics atenent la situació econòmica de les persones, el risc d’exclusió social i les situacions familiars, així com programes d’ajuts per afavorir l’impuls de l’ocupació i l’activitat econòmica.

Tots els ajuts socials aniran coordinats des de l’Àrea de Serveis Socials, que verificarà la situació econòmica i social de tots els beneficiaris.

L’empresa municipal d’aigües crearà un fons social per assumir el consum de les famílies amb risc d’exclusió social.

S’establiran convenis amb la SAREB i altres entitats bancàries per a la cessió d’habitatges desocupats i destinar-los a lloguer social.

8

Abans del 31 de desembre de 2015 s’haurà de prendre la decisió de revisar el PGOU o impulsar la redacció d’un POUM i. en el pressupost del 2016, s’hauran d’incorporar les partides necessàries per adaptar-lo a les necessitats actuals del municipi, buscant models de ciutat compacta, sostenible, eficient, d’usos mixtos i adaptada a les persones amb mobilitat reduïda. D’acord amb el Pla de Mobilitat Urbana, incorporarà l’ampliació de les illes de vianants, un gran parc urbà, carrils bici i un pla d’aparcaments, així corn els instruments necessaris de preservació i rehabilitació de l’espai urbà i patrimonial, aixi com de protecció dels sòls no urbanitzables.

9

Simpulsarà l’activitat econòmica amb projectes que dinamitzin el sector del turisme i el comercial, tot respectant el model de turisme familiari ampliant-lo a altres de qualitat (esport, termalisme i senior). Es repensara el model de la Fira de Santa Teresa, perquè sigui un instrument de reactivació econòmica, i el Turismar, en aquest cas, relacionat amb el sector turístic i d’activitats aquàtiques.

En col-laboració amb la comarca, es participarà en projectes de captació d’inversió industrial i se sol-licitarà el projecte “Treball a les 7 comarques” per coordinar i prioritzar territorialment els programes de polítiques actives del SOC.

S`aprovarà el Reglament de terrasses i el Llibre d’estil de la ciutat, per a la millora del paisatge urbà, del mobiliari i l’ordenació del seu ús i per a la cura dels detalls i les petites coses que donen qualitat de vida. Cal superar els efectes que la crisi ha generat sobre l’espai urbà, millorant l’atractiu per als veïns i els visitants, i donant una imatge de marca de qualitat.

10

La millora educativa que ampli’ les nostres possibilitats de futur ha de passar per garantir la igualtat d’oportunitats; per augmentar l’oferta de cicles formatius. d’FP dual i de programes de lluita contra el fracàs escolar (programes de transició al treball per a majors de 16 anys sense l’ESO i d’adaptació curricular per a menors de 16 anys). i per col-Iaborar amb les universitats, especialment amb la URV i les universitats a distància, per consolidar i ampliar l’oferta del Campus Universitari i crear un campus universitari d’estiu.

CÀRRECS ELECTES

Es nomenaran com a tinents d’alcalde la senyora Eva Maria Serramià Rofes i els senyors Josep Marrasé Mañé, Kenneth Martínez Molina i Josep Mercadé Aloy.

La Junta de Govern estarà formada per l’alcalde i sis regidors més. L’Ajuntament s’organitzarà funcionalment en àrees. que venen recollides en el cartipàs municipal. Tots els regidors del govern tindran responsabilitats de gestió.

La participació dels regidors en els òrgans de gestió de les entitats i societats s’efectuarà d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

CARTIPÀS MUNICIPAL

Àrea: Serveis Centrals
Regidor responsable: Martí Carnicer

lnclou les següents regidories:

 • Camil·la Barnadas: Regim Intern (Personal, Informàtica i TIC)
 • Camil·la Barnadas: Secretaria (Contractació i Assessoria Jurídica)
 • Martí Carnicer: Hisenda
 • Martí Carnicer: Relacions Externes (Comunicació i Relacions Institucionals)
 • Ferran Trillas: Participació Ciutadana
 • Rafel Gosálvez: Governació (Policia Municipal i Protecció Civil)

Àrea: Serveis a les Persones
Regidora responsable: Eva M. Serramià

Inclou les següents regidories:

 • Kenneth Martínez: Educació (Educació, Joventuti Infància)
 • Ferran Trillas: Esports i Salut
 • Eva M. Serramià: Cultura i Festes
 • Rafel Gosálvez: Serveis Socials (Serveis Socials, Gent Gran, Convivència, Borsa d’Habitatge i Polítiques de Gènere i d’Igualtat)

Àrea: Territori

Regidor responsable: Josep Mercadé

Inclou les següents regidories:

 • Josep Mercadé: Territori(Urbanisme, Territori, Infraestructures i Mobilitat)
 • Eva Mata: Medi Ambient i Sostenibilitat

Àrea: Promoció Econòmica

Regidor responsable: Kenneth Martínez

Inclou les següents regidories:

 • Kenneth Martínez: Activitats i Ocupacio (Activitats, Comerç, Consum, Mercats i Fires, l’Eina-ocupació, l’Eina-empresa i Promoció Econòmica)
 • Ferran Trillas: Emprenedoria i Universitat (Coneixement, Universitat i Xarxa Emprenedors)
 • Eva M. Serramià: Turisme

Area: Serveis Bàsics

Regidor responsable: Josep Marrasé

Inclou les següents regidories:

 • Camilla Barnadas: Aigua i Enllumenat
 • Eva Mata: Serveis Ambientals (Recollida de Residus, Neteja de Carrers, Cementiri i Protecció d`AnimaIs)
 • Josep Marrasé: Serveis Públics (Via Pública, Parcs i Jardins, Platges, Transports, Neteja d`Edificis i Manteniment d’Edificis)

Signat

Martí Carnicer Vidal
Cap de llista de PSC/Progressites del Vemdrell

Eva Maria Serramià Rofes
Cap de llista de CiU

Josep Marrasé Mañé
Cap de llista d’ERC

El Vendrell, 15 de juliol de 2015

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau, introdueixi el teu comentari!
Si us plau, introdueixi el teu nom aquí